اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۷۸۰۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۹۷۷۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۱۴۰۰۵۹ ۰۰۹۸
شماره تلگرام : ۹۱۲۸۵۹۸۴۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
سه راه جمهوری ، مرکز فروش لوازم های بیمارستانی اورژانسی

تجهیزات پزشکی آرمان 66978015-021

تلفن

  • ۶۶۹۷۸۰۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۶۶۹۷۷۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۸۱۴۰۰۵۹ ۰۰۹۸
   • شماره تلگرام : ۹۱۲۸۵۹۸۴۸۰ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • تهران،
    سه راه جمهوری ، مرکز فروش لوازم های بیمارستانی اورژانسی