اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۷۸۰۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۹۷۷۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۱۴۰۰۵۹ ۰۰۹۸
شماره تلگرام : ۹۱۲۸۵۹۸۴۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
سه راه جمهوری ، مرکز فروش لوازم های بیمارستانی اورژانسی

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • سه راه جمهوری ، مرکز فروش لوازم های بیمارستانی اورژانسی

  • :
  • ۶۶۹۷۸۰۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۶۶۹۷۷۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

    اسدیان
    
    ۰۰۹۸ ۲۱ ۶۶۹۷۸۰۱۵
    
    ۰۰۹۸ ۹۱۲۸۱۴۰۰۵۹

   آدرس